هـزیـنه شـرکـت در کلاسـهـای عـمـومی زبان انگلـیـسی عادی

(بـرای مـثال – کـمـبـریـج، IELTS ، TOEFL، اطاق بازرگانی لـنـدن)تـعـدادافـراد شـرکـت کـنـنـده در کلاس مـعـمـولاً ۶ تا +۱۰شـاگـرد

آمـوزش دراز مـدت

اسـکا ن

دوره های تـجاری

هـزیـنـه های اضافی
Download this page in pdf format Download this page in .doc format

FEES FOR PRIVATELY FUNDED INDEPENDENT STUDENTS 2014


Prices 2014

    Click for Prices 2014

لـیـسـت قـیـمـت


دوره

اوقات بـرگـزاری

زمـان

قـیـمـت

۱۵ سـاعـت در هـفـتـه در کلاسی از مـلـیـت های مـخـتـلـف

صـبح ها


۳۰/۹ صبح تا

۳۰/۱۲ بعد ازظهـر

۷۵ پـونـد در هـفـتـه

۲۵ سـاعـت در هـفـتـه در کلاسی از مـلـیـت های مـخـتـلـف

صـبح ها

۳۰/۹ صبح تا

۳۰/۱۲ بعد ازظهـر

۱۲۵ پـونـد در هـفـتـه

بعد ازظهـر

۱ بعد ازظهـر تا

۳ بعد ازظهـر

شـاگـردان مـیـتـوانـنـد

۳/۲ روزشـرکت کـنند

صـبح ها

۳۰/۹ صبح تا

۳۰/۱۲ بعد ازظهـر

۱۵ پـونـد هـرجـلـسـه

کلاسـهای خـصـو صی تک نـفـری

یک مـعـلـم با

یک شـاگـرد

۹ صبح تا ۶ عـصر

بـعـد از ۶ عصر و تـعـطیل آخرهـفـته

۲۰ پـونـد در سـاعـت

۲۵ پـونـد در سـاعـت


پرسـتارهای زبان آمـوز

صـبح ها

۳۰/۹ صبح - ۳۰/۱۲

۱۰ پـونـد هـرجـلـسـه

بعد ازظهـر ها

۱ تا ۳ بـعـد از ظـهـر

۸ پـونـد هـرجـلـسـه

تـوضـیـحـات

حـق ثـبـت نام وجـود نـدارد. قـیـمـت کلاسـهـا هـفـتگی (۵ روز) برای هـرکلاس اسـت. قـیـمـت های اسـکان هـفـتگی (۷ شـب) اسـت. تـوجه – ویـزای دانـشـجـوئی بـرای یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهـه داده مـیـشـود. هـمانـنـد کالج های دولـتی کلاسـها بـرای ۱۸ ویا ۳۶ هـفـته اسـت. مـیـتوان تـرتـیـب تـشـکیل دوره های زبان انگلـیـسـی تـجاری/ تـخصصی/ فـنی داده شـود.


تـمام قـیـمـت های دوره های زبان انگلـیـسـی ما شـامـل خـدمات زیـر مـیـباشـد:

 • آزمایـش ورودی بـمـدت ۲ تا ۳ سـاعـت و جایـگـزیـنی در گـروه مـتـناسـب

 • اعطاء یک گواهـینامه با نـمـره شـامـل مـیزان پـیشـرفـت و شـرکـت در کلاس در پایان دوره

 • اسـتـفاده از کـتابـها و دریافـت لـوازم الـتحـریـر


جـز در مـواردی که روش دیگـری تـوافـق شـده باشـد، هـزیـنه دوره هـا ومـسـکـن بایـسـتی به ELC پـیـش پـرداخـت شـود. بـرای شـاگـردان دوره های خصوصی ۱۲، ۲۶ و ۳۶ هـفـتـه ای که هـزیـنه خـود را پـیـش پـرداخـت کـنـنـد، تـخـفـیـف هائی وجـود دارد.تـخـفـیف آمـوزشـی دراز مـدت (بطور کامـل پـیـش پـرداخـت)

 

۱۲هـفـته ۱۵ ساعت در هـفـتـه کلاً۸۰۰ پـونـد=۶۶ پوند درهـفـته

 

۱۲هـفـته ۲۵ ساعت درهـفـته کلاً ۱۲۷۵پـونـد=۱۰۶ پونددرهـفـته

 

۲۶هـفـته ۱۵ساعت در هـفـتـه کلاً ۱۵۰۰پـونـد=۵۷ پوند درهـفـته

 

۲۶هـفـته ۲۵ساعت درهـفـته کلاً ۲۶۰۰پـونـد=۱۰۰ پوند درهـفـته

 

۳۶هـفـته ۱۵ساعت درهـفـتـه کلاً ۱۸۰۰پـونـد=۵۰ پوند درهـفـته

 

۳۶هـفـته ۲۵ساعت درهـفـته کلاً ۳۲۴۰پـونـد=۹۵ پوند درهـفـته


اسـکا ن

در یک خانـواده انگلـیـسـی به فاصلـه ۱۰ تا ۲۰ دقـیـقـه ازELC بـوسـیـلـه اتـوبـوس. پانـسـیـون کامـل شـامـل صبـحانـه، نـهاربـسـته بـنـدی شـده، و یک وعـده غـذای شـب.

قـیـمـت: شـبـی ۱۵ پـونـد که مـیـشـود
Accommodation: In an English family home. Room, breakfast and evening meal.
Price: £140.00 per week (7 nights) paid to ELC.
.


هـزیـنـه های اضافی

هـزیـنه امـتحان عـمـومی: بـین ۳۵ پـونـد تا ۹۵ پـونـد برای هـرنـوبـت.

بـرگ عـبوربا اتوبوس: بـرای رفـت وآمد نا محـدود درمـنـطقـه Reading هرهـفـته بـرای افراد بالغ ۷۵/۸ پوند و کودکان ۵۰/۷ پـوند اسـت.


انـتقـال از فـرودگاه در معـیـت نـمایـنـدهELC 'تا درب خانه': هـیتـرو لـنـدن ۵۵ پـونـد (۱ سـاعـت)، گـت ویک ۶۵ پـونـد (۵/۱ سـاعـت) و از اسـتـَن اسـتـد: ۸۵ پـونـد (۲ تا ۳ سـاعـت)

قـابـل تـوجـه: یک سـرویـس 'رفـت و بـرگـشـت' اتـوبـوس (از ۵ صبح تا ۱۱ شـب) بـیـن هـیـتـرو تا Reading وجـود دارد که ۴۵ دقـیـقـه طول مـیـکـشـد. یک سـرویـس قطار از گـت ویگ ۵/۱ سـاعـت و نـیـز سـرویـس قطار و اتـوبـوس از لـوتـون و اسـتـَن اسـتـد در دسـترس اسـت. از آؤانـس مـسـافـرتی خـود ســئـوال کـنـیـد.


بـرای کـسـب اطلاعـات بـیشـتر در مـورد کلاسـهای عـمومی انگلـیـسـی


دوره های انگلـیـسـی تـجاری و اقـتـصادی ما:مـعـمـولاً مـیـتوان درزمانی کوتاه بـرگـزاری ایـن دوره ها را برای مدت یک یا دوهـفـته ویا بـیشـتـر، جـهـت افـرادی که در کارهای تـجاری مـشـغـلـه زیاد دارنـد، تـرتـیـب داد که ایـن دوره ها شـامـل اسـکان در یک مـنـزل خـانـوادگی انگلـیـسـی اسـت. درپایان ایـن دوره نـیـز مـیـتـوان تـرتـیـب شـرکـت در آزمـون اطاق بازرگانی لـنـدن داده شــود، که تـوسـط شـورای اروپا وUK (NVQ) بـرسـمـیـت شـناخـته مـیـشـود.


 • طـبـقـه 'A':

 • صـبح ها شـرکـت در کلاس عـمـومی انگلـیـسـی بـمـدت ۱۵ سـاعـت در هـفـتـه و بعد ازظهـرها شـرکـت در کلاسـهـای انـفـرادی یـعـنی یک مـعـلـم با یک شـاگـرد بـرای ۱۰ سـاعـت در هـفـتـه.

 • ۰۰/۴۷۵ پـونـد در هـفـتـه.

 • طـبـقـه 'B':

 • پـنـج سـاعـت در هـفـتـه کلاسـهـای انـفـرادی در باره انگلـیـسـی مـعـمـولی و تـجاری.

 • ۰۰/۷۵۰ پـونـد در هـفـتـه.

 • طـبـقـه 'C':

 • شــش سـاعـت در هـفـتـه کلاسـهـای انـفـرادی در باره انگلـیـسـی مـعـمـولی و تـجاری شـامـل صـرف نـهـار کاری با مـعـلـم.

 • ۰۰/۸۵۰ پـونـد در هـفـتـه.


عـضـو کـمـیـتـه بـیـن الـمـللی کلـوپ روتاری